Türkiye'de Yer Alan Harcama Vergileri Nelerdir?
Vergi, bir ülkenin ayakta durması ve hizmet sağlayabilmesi maksadıyla tüketim, üretim ve kullanım bazlı alınan ücretlerdir. Türkiye'de bulunan vergi türleri nelerdir? Vergi çeşitleri ve vergi kodlarına göre hangi vergilendirmeler yapılmaktadır?

Vergi, bir ülkenin topluma geri hizmet ve sistemin işleyişini sağlaması amacıyla kişilerin harcamalarından alınır. Ülkelere göre vergi sınıflandırması, alınan vergi türleri ve vergi oranları değişmektedir.  

Yapılan harcama karşılığında vergi alınır. Vergiler kazanç arttıkça artış göstermektedir. Vergi oranları harcama alanına göre değişmektedir. 

Gelir üzerinden alınan vergiler:

Kişi veya kurumların yaptıkları ticari faaliyetler sonucunda alınan vergilerdir. Elde edilen gelirler üzerinde devlete belirli oranlarda vergiler ödenmektedir. Gelir arttıkça vergi dilimide değişmektedir.

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi


Harcamalar üzerinden alınan vergiler:

Bu vergi sınıfı, kişilerin harcadıkları üzerinde alınan vergilerdir. Kişilerin yeme, içme, giyinme, eşya vs. para karşılığında yaptıkları tüm harcamalar için uygulunanan vergi grubudur. 

Katma değer vergisi (KDV)

Muamele ve satış vergileri

Kısmi istihlak vergileri

Harcamalara dayalı gelir vergisi

Gümrük Vergileri

Özel tüketim vergisi (ÖTV)

Özel iletişim vergisi (ÖİV)

Servetle ya da servet transferi üzerinden vergiler:

Gayrimenkuller, menkul, taşıtlar üzerinden alınan vergi türüdür. Örnek; Motorlu taşıt vergisi, Veraset, intikal gibi vergilerdir. 

Genel servet vergisi

Emlak ve kısmi servet vergileri

Sermaye vergisi

Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri.

Vergi Kodlarına Göre

Türkiye'de uygulanan vergiler:

0001 Yıllık Gelir Vergisi

0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi

0003 Gelir Vergisi S.

0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç

0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı

0006 Gelir Götürü Ücret

0007 Dağıtılmayan Kar Stopajı

0008 Kurumlar Vergisi

0009 Kurumlar Vergisi Stopajı

0010 Gelir Vergisi (gmsı)

0011 Basıt Usulde Ticari Kazanc

0012 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

0013 Götürü Usulde Katma Değer Vergisi

0014 Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi

0015 Banka Muameleleri Vergisi

0016 Sigorta Muameleleri Vergisi

0017 5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar

0018 5811 Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklar (gelir V. Mük. Olmayan)

0019 Gelir Vergisi Geçici Vergi

0020 Gelir Geçici Vergi

0033 Kurum Geçici Vergi

0040 Damga Vergisi (beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)

0046 Akaryakıt Tüketim Vergisi

0048 Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi

0049 Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi

0050 Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi

0051 Diğer Ücretler

0053 Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi

0056 Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi

0057 Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi

0060 Mülga Maden Fonu

0061 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

0062 Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu

0067 G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan

0071 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0073 Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0074 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0075 Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0076 Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0077 Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0091 Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi

0092 Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi

0093 Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi

0094 Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi

1013 Eğitim, Gençlik, Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi

1018 Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi

1020 Fon Payı

1026 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz

1027 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz

1028 5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz

1030 Pişmanlık Zammı

1034 İki İhale Arasındaki Fark İçin Alınan Faiz

1037 Trafik Muayenesi Para Cezaları

1042 E.Katkı Payı

1043 Özel İşlem Vergisi

1046 Tevkifattan Alınan Damga Vergisi

1047 Damga Vergisi

1048 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi

1050 Vergi Barışı Tefe Tutarı

1051 Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı

1052 5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı

1053 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı

1055 Düşük Olan Değerleme Tutarı

1060 6111 Yeniden Yapılandırma Tefe Tutarı

1061 6111 Yeniden Yapılandırma Geç Ödeme Zammı

1067 Vergi Yargı Harçları

1084 Gecikme Faizi

1085 Para Cezası Faizi

1086 Gecikme Zammı

1087 Erken Ödeme İndirimi

1088 Peşin Ödeme İndirimi

1089 Alınan Diğer Faizler

1090 Kanuni Faiz

1091 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz

1092 Hesaplanan Faiz

1093 6111 Katsayı Tutarı

1095 Savunma Sanayi Destekleme Fonu

1096 Konut Fonu

3024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi

3061 Cezai Faiz (kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)

3073 Usulsüzlük Cezası

3074 Özel Usulsüzlük Cezası

3076 Kusur Cezası

3077 Ağır Kusur Cezası

3078 Kaçakçılık Cezası

3080 Vergi Ziyaı Cezası

3099 Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz

4001 Ek Gelir Vergisi

4003 Ek Ücret Gelir Vergisi

4004 Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi

4005 Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi

4006 Faiz Vergisi

4007 Ek Emlak Vergisi

4008 Gelir Dahili Tevkifat

4010 Ek Kurumlar Vergisi

4011 Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları

4012 Kurum Dahili Tevkifat

4014 Münferit Gelir Ekonomik Denge V.

4015 Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Ve Milli Hava Sanayi Kurulması Katılma Payı

4016 Ücretlerden Alınacak E.D.V.

4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi

4023 5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar (banka Ve Aracı Kurumlar)

4024 5811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar

4030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat

4034 Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi

4035 4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

4036 4962 S. Taşıt Vergisi

4037 Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı

4040 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri

4041 Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi

4042 5035 Rtük Eğitime Katkı Payı

4043 Götürü Ekonomik Denge Vergisi

4044 Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi

4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

4047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

4048 Şans Oyunları Vergisi

4049 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı

4050 Tekel Safi Hasılat

4060 Tecilli Alacaklardan Tahsilat

4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

4063 Noter Harçları

4070 G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.

4071 Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi

4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (tescile Tabi Olmayanlar)

4073 Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)

4074 Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)

4077 Münferit Kurum E. D. V.

4078 Net Aktif Vergisi

4079 Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi

4080 Özel İletişim Vergisi

4081 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi

4101 Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi

4103 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (muhtasar)

4107 Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı

4110 Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi

4112 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (gmsi)

4114 Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc

4115 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

4121 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab

4122 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C

4123 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv

4124 Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde

4125 Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde

4126 Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab

4127 Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler

4128 Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde

4130 Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı

4140 6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı

4150 Kurumlar Vergisi (petrol Gelirleri)

4151 Kurum Petrol Geçici Vergi

4178 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi

4201 6111 Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı

4203 6111 Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (ücret)

4204 6111 Madde 8/3-A, 8/4-A Matrah Artırımı (serbest Meslek)

4205 6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (vergiden Muaf Esnaf)

4206 6111 Madde 8/3-A, 8/4-B Matrah Artırımı (kira Stp.)

4207 6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (çiftçiler)

4208 6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (yıllara Sair İnşaat)

4210 6111 Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

4211 6111 Madde 6/5-6 Kurumlar (stopaj) Vergisi Matrah Artırımı

4215 6111 Madde 7/1 Matrah Artırımı

4216 6111 Madde 7/2a-3 Matrah Artırımı

4217 6111 Madde 7/2b-3 Matrah Artırımı

4218 6111 Madde 7/2c Matrah Artırımı

4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Kdv Beyannamesi

4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 Maddesine Göre Beyan

4811 4811 Vergi Barışı Tecilli Tahsilat

5030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Ek2 Ek3

5228 5228 Tecilli Tahsilat

5569 5569 Sayılı Kanun Uyarınca Kobi Tecilli Tahsilat

5766 5766 Kanuna İstinaden Tecil

6100 6111 Madde 2/1 Kesinleşmiş Alacaklar

6101 6111 Madde 2/3 Kesinleşmiş Alacaklar (geçici Vergi)

6102 6111 Madde 2/4 Kesinleşmiş Alacaklar (plaka Bazında)

6103 6111 Madde 2/1ç Kesinleşmiş Alacaklar (özel Tahakkuklar)

6104 6111 Geçici Madde 3/2 5811 Sayılı Kanun

6105 6111 Madde 3 Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

6106 6111 Madde 4 İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan

6107 6111 Madde 5 Pişmanlıkla Ya Da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

6183 6183 Tecilli Tahsilat

9000 İdari Para Cezası (4703 Sk)

9001 Emaneten Yapılan Tahsilat

9002 Nüfus Para Cezası

9003 Seçim Para Cezası

9004 Askerlik Para Cezası

9005 Adli Mahkeme Para Cezası

9006 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası

9007 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası

9008 Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası

9009 Turizm Para Cezası

9010 Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası

9011 Çevre Kirliliği Para Cezası

9012 Esnaf S.Harç

9013 Gümrük Vergisi

9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı

9015 Katma Değer Vergisi Tevkifatı

9016 Bilirkişi Ücreti

9017 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı

9018 Yıllık Tonaj Harcı

9019 Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası

9020 Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar

9021 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

9022 Kur Farkı Hesabı

9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı

9024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı

9025 İhracatta Vergi İadesi Hesabı

9026 Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı

9027 Çalışma İzin Ücreti

9028 Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı

9029 Diploma Harcı

9030 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

9031 Veraset Ve İntikal Vergisi

9032 Ek Taşıt Alım Vergisi

9033 Tdpk İdari Para Cezası (tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Ve Kurulu)

9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi

9035 Taşıt Alım Vergisi

9036 Yiyecek Bedelleri

9037 Teminat O. Yapılan Ths.

9038 İadelerden Alacaklılar

9039 Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar

9040 Mera Fonu

9041 Mera Fonu Para Cezası

9042 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri

9043 Mülga Yatırım Teşvik Fonu

9044 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat

9045 Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk

9046 Özel Hesap Gelirleri

9047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

9048 5035 Sayılı Kanuna Göre Harç

9049 4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları

9050 Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası

9051 Dış Seyahat Harcamaları Vergisi

9052 Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri

9053 Ecrimisil Gelirleri

9054 Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri

9055 Taşınır Mallar Satış Gelirleri

9056 Doğalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası

9057 Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri

9058 Petrolden Devlet Hakkı

9059 Ticaret Sicil Harcı

9060 Madenlerden Devlet Hakkı

9061 Oyun Kağıdı Gelirleri

9062 Tapu Harçları

9063 Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı

9064 Pasaport Ve Konsolosluk Harçları

9065 Trafik Harçları

9066 Yargı Harçları

9067 İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti

9068 Gemi Ve Liman Harçları

9069 Diğer Harçlar

9070 Noter Kağıtları Satış Bedeli

9071 Tavizlerden Geri Alınanlar

9072 İkrazlardan Geri Alınanlar

9073 Yem Analiz Ücreti

9074 Şeker Fiyat Farkı

9075 Akaryakıt Fiyat Farkı

9076 Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat

9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (tescile Tabi Olanlar)

9078 Gübre Deney Ve Analiz Ücreti

9079 4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası

9080 Diğer Para Cezaları

9081 Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular

9082 Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular

9083 Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu

9084 İstihsal Vergisi

9085 Trafik Cezaları

9086 Hesaplanan Gecikme Zammı

9087 Takip Giderleri Karşılığı Alınan

9088 Çıraklık Fonu

9089 2000/266 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar

9090 Çeşitli Gelirler

9091 Petrolden Devlet Hissesi

9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi

9093 Resmi Arabuluculuk Ücreti

9094 Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası

9095 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat

9096 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler

9097 Haksız Alınan Vergi İadesi

9098 Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası

9099 Kaldırılan Vergi Artıkları

9101 Şeker Kanunu İdari Para Cezası

9102 Geçiş Ücreti Ve İdari Para Cezası

9103 5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı

9104 Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası

9105 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İ.P.C.

9106 4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları

9107 Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar

9108 4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları

9109 5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası

9110 93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`Nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi

9111 Orköy Fonu Gelirleri

9112 2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli

9113 Gelir Vergisi Tevkifatı

9114 Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar

9115 Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.

9116 Hazine Zararının Geri Alınması

9117 Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı

9118 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları

9119 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli

9120 Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si

9121 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İ.P.C.

9122 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İ.P.C.

9123 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması

9124 Kişilerden Alacak Faizleri

9125 Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar

9126 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler

9127 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredileri

9128 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.

9129 4904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.

9130 Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı

9131 Veraset Ve İntikal Vergisi (sair İvazsız İntikaller)

9132 Kılavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı

9133 Mahalli İdarelerden Alınan Paylar

9134 İki İhale Arasındaki Fark (menkulmallar İçin)

9135 İki İhale Arasındaki Fark (gayrimenkulmallar İçin)

9136 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Katılım Payı

9137 Gelir Vergisi Münferit Beyan

9138 Kurumlar Vergisi Özel Beyanı

9139 Yabancı Devletlere Ait Vergi Alacağı

9140 Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Vizelerinden Alınacak Harçlar-Denizcilik Müsteşarlığı

9141 Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsat Ve Vize İdari Para Cezası

9142 Belediyelerce Tahsil Edilen Eğlence Vergisi %75 Lik Kültür Bakanlığı Payı

9143 Tedavi Masraflarının Tahsili

9145 Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Alacakları

9146 Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli

9147 Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli

9148 4915 Ve 5035 Sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı

9149 Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı

9152 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Paylar

9153 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri

9154 Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden Alınan Kayıt Katılım Payı

9155 Karayolları Geçiş Ücreti

9159 Spk Tarafından Verilen İ.P.C.’LERİN %50 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Kısmı

9160 Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı

9161 Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları (orman Genel Müdürlüğü Payı)

9162 Kadastro Harçları

9164 Pasaport Satış Bedeli

9166 Karar Ve İlam Harcı

9169 Maden Ruhsat Harcı

9170 Banka Kuruluş Faaliyet Harcı

9171 Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste

9172 Askeri Kantin Ve Sosyal Tesislerde Verilen Açığın Geri Alınması

9173 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Bütçe Geliri

9174 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı

9175 Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri

9180 Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ

9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Ötv Beyannamesi

9190 Çeşitli Gelirler (gecikme Zammı Hesaplanan)

9198 Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri

9200 Dsi Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti

9201 Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli

9202 Dsi İçme-Kullanma, Sanayi Suyu Ortak Tesis İşletme Ve Bakım Masrafı

9203 Dsi Hes’lere Su Sağlayan Tesislere Yapılan İşletme Ve Bakım Masrafları

9220 6200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam

9221 Diğer Hizmet Gelirleri

9301 Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan İ.P.C.

9302 Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para Cezası

9303 6183 S.K. 22/A Maddesine Göre İ.P.C.

9304 Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası

9305 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İ.P.C.

9306 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası

9307 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası

9309 Turizm Para Cezası

9310 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C.

9311 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C. (4207 S.K.)

9312 Elektronik Haberleşme Kanunu İdari Para Cezası

9315 Şeker Kanunu İdari Para Cezası

9316 4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İ.P.C.

9317 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.

9318 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.

9319 Spk Tarafından Verilen İ.P.C.’LERİN %50 Yatırımcıları Koruma Fonu Payı

9341 Mera Fonu Para Cezası (5326 S.Kabahatler)

9901 Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu

Söyledim

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.soyledim.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!